Guangzhou Dong Heng Co. Ltd

Room 501-506,5/F
Guang Lian Building
750 Dong Feng Dong Road
510000 Guangzhou China

Kontakt: Hsiao Hsiung Hsia
tel: +43 (0) 6605115377
hsia.h@hotmail.com